Trên thế gian này có ba hạng bạn bè ích lợi và có ba dạng làm nguy hại

Trên thế gian này có ba hạng bạn bè ích lợi, và có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực, bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng, bạn gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm. Vậy bạn thuộc dạng ích lợi hay nguy hại???
02/12/2019
2 bình luận:
Duong Minh
02-12-2019, 08:15:05
Thạch sanh ít lý thông đầy
Lee Stunt Man
02-12-2019, 08:15:05
Thế giới có nhiều cây Thông mà a traiii... mới Noel cây thông mộc nhiều lắm lắm kkk

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan