Nếu coi con người là tài sản thì những gì dành cho con người gọi là đầu tư

Nếu coi con người là tài sản thì những gì dành cho con người gọi là đầu tư. Nếu coi con người là công cụ thì những gì dành cho con người gọi là chi phí. Tài sản thì sẽ giữ gìn, bảo vệ còn công cụ thì sẽ khai thác, sử dụng. Tài sản có thể ngày càng giá trị, công cụ thì ngày càng mất giá. Cách ta nghĩ về con người là cách ta đối xử với con người.
24/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan